Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

Wszystkie miejsca zostały zajęte.

Gratulujemy i prosimy o śledzenie ogłoszeń na szkolnej stronie internetowej.

**********************************************************************************

Rekrutacja 2020 !

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres mailowy  VIII LO do przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej:

rekrutacja@viii-lo.krakow.pl

Ważny komunikat !

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). W związku z powyższym do wymienionych wyżej typów szkół nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Komunikat Portalu Edukacyjnego:  https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

************************************

W roku szkolnym 2020/21 zostaną utworzone w naszym liceum klasy I z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

 

  • Klasa 1A – z rozszerzoną biologią i chemią

Jeśli pragniesz przygotować się do studiów medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia) – powinieneś wybrać klasę o takim nachyleniu przedmiotowym. Na lekcjach biologii dogłębnie poznasz przemiany zachodzące w środowisku naturalnym, w istotach żywych i ich komórkach, wysłuchasz fascynujących opowieści o zależnościach między organizmami oraz o regułach ich funkcjonowania. Obejrzysz świat pod mikroskopem, poobserwujesz dziką przyrodę na zajęciach terenowych oraz zapoznasz się z historią nauk biologicznych i metodami badań laboratoryjnych w czasie wyjść do muzeów i ośrodków naukowych. Poznasz prawa rządzące naszym światem, metody modyfikacji i wywoływania pożądanych zmian w otoczeniu. Swoje pasje i zainteresowania możesz dodatkowo rozwijać w ramach zajęć Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, które odbywają się zarówno z chemii, jak i z biologii.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

– język polski

– matematyka

– biologia

– chemia

Pobierz siatkę godzin klasy A

  • Klasy 1B oraz 1G – z rozszerzonymi: biologią, chemią, matematyką

Klasy z aż trzema przedmiotami rozszerzonymi od lat funkcjonują w naszym liceum i cieszą się olbrzymią popularnością wśród kandydatów. Chemia i matematyka pozwolą Ci rozumieć, opisywać, a kiedyś projektować zmiany w komórkach i tkankach żywych organizmów. Niezwykle skomplikowane procesy biochemiczne nauczysz się opisywać rachunkiem matematycznym. Znajomość tajników królowej nauk ułatwi Ci modelowanie, tworzenie i opisywanie skomplikowanych struktur biologicznych. Jeśli chcesz dostać się na wymarzoną medycynę lub studia jej pokrewne, wybór tej klasy jest właściwy, a dodatkowo rozszerzona matematyka zwiększa liczbę możliwych do wybrania kierunków studiów. Swoje pasje i zainteresowania możesz także rozwijać na zajęciach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, które odbywają się zarówno z chemii, jak i z biologii.

Przy rekrutacji do tych klas będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

– język polski

– matematyka

– biologia

– chemia

Pobierz siatkę godzin klas B G

  • Klasy 1C oraz 1D – z rozszerzonymi: matematyką, fizyką, informatyką

Jeśli marzysz o studiach informatycznych, matematycznych, fizycznych lub architekturze, budownictwie, automatyce, robotyce, budownictwie, elektrotechnice, mechatronice transporcie lądowym lub morskim, astronomii, to właśnie ta klasa jest dla Ciebie. To klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach i innych uczelniach technicznych. Dowiesz się, jak działa wiele prostych urządzeń, bez których nikt z nas nie potrafi się już obejść. Na lekcjach informatyki poznasz różne aspekty tej dziedziny wiedzy. Jej tajniki ułatwią Ci opis przemian i analizę danych pomiarowych, ale również pokażą, jak tworzyć nowe narzędzia lub poprawiać i modelować już istniejące, by szybciej i dokładniej przetwarzać informacje. Swoje pasje i zainteresowania możesz dodatkowo rozwijać na zajęciach z fizyki, które odbywają się w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

Przy rekrutacji do tych klas będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

– język polski

– matematyka

– fizyka z astronomią

– informatyka

Pobierz siatkę godzin klas C D

  • Klasa 1E – z rozszerzonymi: geografią, wiedzą o społeczeństwie, matematyką

Interesujesz się przyczynami i przejawami różnych zjawisk społecznych, sposobami zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów społecznych, instrumentami prawnymi i finansowymi polityki społecznej, funkcjonowaniem instytucji publicznych? Planujesz kontynuowanie nauki na kierunkach typu stosunki międzynarodowe, europeistyka, nauki polityczne, logistyka, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, marketing, zarządzanie,  ekonomia, geologia, geofizyka, geodezja lub inżynieria śródlądowa? Jeśli tak,  wybierz tę klasę. Profil oferuje wszechstronne przygotowanie w zakresie trzech przedmiotów rozszerzonych. Jeśli dodatkowo będziesz uczył się języków, możliwości osiągnięcia sukcesu są bardzo duże. Zdobyta wiedza i świadomość europejska uzupełnione doświadczeniem i nabytymi kompetencjami międzykulturowymi umożliwią Ci w przyszłości aktywną działalność na arenie międzynarodowej. Jeśli masz zdolności językowe, chętnie pracujesz przy komputerze, jesteś otwarty na kontakty z rówieśnikami za granicą, lubisz wyjazdy i przygody, a przy tym masz ciekawe pomysły – zapraszamy !

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej:

– język polski

– matematyka

– historia

– geografia

Pobierz siatkę godzin klasy E

  • Klasa 1F – z rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim i historią

Jeśli planujesz studiować filologię polską, filologię angielską, dziennikarstwo, filozofię, politologię, pedagogikę, socjologię, historię lub historię sztuki, wybierz klasę humanistyczną – pozwala ona na łączenie zainteresowań historycznych, literackich i politycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania ciekawych zjawisk społecznych oraz wydarzeń kultury. Na podstawie zdobytej wiedzy rozwiniesz swoje umiejętności w komunikacji interpersonalnej. Nauczysz się rozpoznawać i interpretować mechanizmy funkcjonowania kultury masowej i popularnej, a także – kultury wysokiej. Poznasz ruchy etniczne, narodowościowe, religijne oraz skomplikowane procesy globalizacji. Osiągniesz także biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim na wysokim poziomie.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

– język polski

– język angielski

– historia

– matematyka

Pobierz siatkę godzin klasy F

 

JĘZYKI  OBCE  NAUCZANE  W VIII LO:

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania w znajomości tego języka.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W VIII LO:

 

DSD II

Niezależnie od tego, który profil klasy wybierzesz, pamiętaj, że w naszej szkole możesz również kontynuować intensywną naukę języka niemieckiego w rozszerzonym zakresie, zakończoną przystąpieniem do egzaminu DSD II. Pozwoli Ci to uzyskać Certyfikat Języka Niemieckiego na poziomie C1 lub B2. Nauczanie tego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych, w znacząco zwiększonym wymiarze godzin w stosunku do innych języków.

Weź to pod uwagę, jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, niemcoznawstwo, politologia i turystyka, studia za granicą (przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych), pracę w międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą.

 

ERASMUS+

W  VIII LO prężnie działa program unijny Erasmus+ . Jest to już ósmy projekt edukacyjny Unii Europejskiej realizowany w naszej szkole. Obecna jego edycja – obejmująca lata 2018-2020 – właśnie dobiega końca, ale już przygotowujemy następną, która rozpocznie się wraz z Twoim  przyjściem do liceum.

W ramach tego projektu uczniowie:
– pracują przez cały rok szkolny na platformie edukacyjnej e-Twinning, budując w ten sposób dialog międzykulturowy razem z uczniami szkół partnerskich,
– biorą udział w spotkaniach międzynarodowych, gdzie z rówieśnikami z innych krajów uczestniczą w lekcjach, wykładach, warsztatach, pracują w grupach nad różnymi projektami, poznają okolicę i spędzają czas wolny,
– prowadzą lekcje niemieckiego, angielskiego i lekcje w języku ojczystym, bazujące na materiałach wypracowanych wspólnie z partnerami.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ umożliwia uczniom:
– rozwinięcie sprawności językowych w zakresie języka niemieckiego i angielskiego,
– rozwinięcie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– nabycie kompetencji międzykulturowych uważanych dziś na europejskim rynku pracy za kluczowe,
– pogłębienie wiedzy na temat kultury europejskiej, w tym zwłaszcza historii i literatury pięknej ,
– nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z krajów europejskich.

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

W szkole funkcjonuje Małopolska Chmura Edukacyjna. Jest to cykl innowacyjnych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych – polega na realizacji wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych dzięki  zastosowaniu nowoczesnej technologii teleinformatycznej.

Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje w zakresie biologii, chemii i fizyki oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć