VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym oraz moralnym.

Naszym celem jest wzbudzanie potrzeby prawdy, miłości i wolności. Dążenie do tych wartości daje gwarancję samorealizacji człowieka i jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom – zadowolenie, nauczycielom – satysfakcję.

Pragniemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia.

Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji.

Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć rozszerzających: programy autorskie, edukację internetową i multimedialną, przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z języków obcych, wymiany z młodzieżą innych krajów, wyjazdy zagraniczne oraz koła zainteresowań.

Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą i miłością; człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu.

Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy. Dbamy o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z wpajanymi wartościami oraz ideą pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (2.06.1980)

“Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi, ale stawianie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.”
Albert Einstein

“Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek. O tym jak i gdzie dojść – musi zdecydować sam uczeń.”
George Bernard Shaw

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć