Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie stałego zameldowania w Gminie Kraków. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł netto.

Stypendium może być przyznane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,     a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).
 4. Wnioski o przyznanie stypendium strona składa do 15 września.
 5. Druki wniosków są do pobrania u pedagoga/psychologa szkolnego lub w Zespołach Ekonomiki Oświaty, w Kancelarii Magistratu UMK ul. Stachowicza 18 oraz pl. Wszystkich Świętych 3/4. Są również zamieszczone na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Kapitał ludzki”

Realizacją programu finansowanego przez fundusz europejski zajmuje się Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP).
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • uczęszczają do szkoły mającej siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
 • uzyskali średnią co najmniej 4,0 na zakończenie roku szkolnego.
 • pochodzą z rodzin w których dochód na 1 osobę nie przekroczył dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (tj. 1008 zł na osobę lub 1166 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • wykazują się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata lub finalisty).

Wniosek o przyznanie stypendium będzie przygotowywał uczeń wraz z rodzicem przy udziale nauczyciela/pedagoga pracującego w szkole, do której uczęszcza uczeń. Jednym z elementów wniosku będzie tzw. „Indywidualny Plan Rozwoju”, który będzie określał cele, założenia, jakie uczeń we współpracy z nauczycielem zamierza sobie postawić w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych. Oceniając wnioski, Komisja Stypendialna, powołana przy MCP będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • średnia ocen (maksymalnie. 20 pkt)
 • dochody (maksymalnie 20 pkt)
 • szczególne osiągnięcia edukacyjne (maksymalnie 30 pkt)
 • inne osiągnięcia edukacyjne (maksymalnie 10 pkt)
 • określenie planów na przyszłość oraz wydatków, jakie zamierza ponieść stypendysta w związku z otrzymaniem świadczenia (maksymalnie 20 pkt)

Ponadto komisja będzie mogła przyznać dodatkowe punkty w następujących przypadkach:

 • osiągnięcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych (maksymalnie 10 pkt)
 • stałe zameldowanie na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców (10 pkt)

Stypendium będzie przyznawane na okres 12 miesięcy i wyniesie 500 zł brutto miesięcznie. Ponadto nauczyciel-opiekun stypendysty otrzymywać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 30 % wysokości stypendium (tj. 150 zł brutto). Jeden opiekun może wspierać kilku uczniów, jednakże jego wynagrodzenie nie może być z tego tytułu wyższe niż 500 zł brutto miesięcznie.

Wnioski będzie można składać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – ul. Kordylewskiego 11. Telefon kontaktowy: (12) 37 69 104.

Stypendia Sapere Auso

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 • Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe
 • Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne

O stypendium może ubiegać się uczeń, który uzyskał w roku szkolnym osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,5.
W wypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Termin składania wniosków upływa z dniem 3 października. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej fundacji.

Biuro Zarządu Fundacji
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
Telefon: 012 633 09 86, 012 630 91 79
Fax: 012 633 09 86
e-mail: fundacja@sapereauso.org

Programy Stypendialne dla Uczniów i Studentów
e-mail: stypendia@sapereauso.orgPrzyjmowanie stron: poniedziałek – piątek od 10:00 do 17:00

Ta strona wymaga ciasteczek dla pełnej funkcjonalności. View more
Akceptuj
Odrzuć